{Algemene voorwaarden}

Algemene Voorwaarden – ikwileensite.be

Definities

Algemene Voorwaarden, deze voorwaarden, inclusief bijlage(n), welke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen Network-it bvba en Webwinkelier;
Network-it bvba, oftewel ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’: de onderneming Network-it bvba, gevestigd aan Adegemstraat 88, 2800 Mechelen, België, met als ondernemersnummer 0553.500.113 handelend onder de naam ikwileensite.be, de leverancier van de Dienst.

Dienst: de webwinkel/online software die ikwileensite.be in gebruik geeft aan en host voor de gebruiker (ook wel ‘Klant’) in de betaalde versies ‘Starter Site’, ‘Business Site’, ‘Pro Site’, ‘Custom Site’,  ‘Cataloog’, ‘Business Shop’, ‘Pro Shop’ en 'Custom Shop’ en/of alle andere door ikwileensite.be geleverde diensten.

Klant, oftewel ‘je’, ‘jij’, ‘jouw’, ‘jullie’: de (rechts)persoon die de Dienst van ons afneemt in de uitoefening van een beroep, vereniging of bedrijf.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen ikwileensite.be en de Klant op grond waarvan wij onze diensten verlenen, inclusief deze Algemene Voorwaarden en aanhangende bijlage(n).

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen die wij doen en overeenkomsten die wij sluiten, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Als je zelf algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing.

Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst tussen jou en ikwileensite.be komt tot stand nadat je alle gegevens in het registratieproces hebt ingevuld, akkoord bent gegaan met de Algemene Voorwaarden en de webwinkel hebt aangemaakt.

Wij hebben het recht zonder opgaaf van redenen de aanvraag tot het aanmaken van een webwinkel ongedaan te maken of de aanmaak van een webwinkel te voorkomen.

Rechten en verplichtingen ikwileeensite.be

Wij streven ernaar om de Dienst altijd volledig beschikbaar te stellen aan jou. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de Dienst altijd volledig beschikbaar is. Als de Dienst niet (volledig) beschikbaar is, doen wij er alles aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen en geldt artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

In sommige gevallen kan sprake zijn van overmacht waardoor het voor ons niet mogelijk is om de Dienst beschikbaar te stellen. Bij overmacht denken wij bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag, oorlog, staking van personeel, een brand of een natuurramp, of digitale aanvallen (bijvoorbeeld DDoS), inbraken of beslaglegging op onze servers. Ook andere oorzaken voor overmacht zijn denkbaar. In het geval van overmacht hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. Wij hoeven aan jou in dat geval geen schade te vergoeden.

versie 1 / 1 januari 2020

Wij mogen naar eigen inzicht en zonder overleg met jou wijzigingen aanbrengen in de Dienst. Daarnaast mogen wij derden inschakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Wij mogen in de Dienst en e-mails naar jouw klanten een hyperlink en/of afbeelding plaatsen, waaruit blijkt dat je gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast kunnen er technische redenen zijn waarom je soms onze naam kan terugvinden in het internetadres van je webwinkel.

Wij mogen technische maatregelen nemen ter bescherming van ons, onze Dienst en de toeleveranciers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Dienst. Je mag deze beveiligingsmaatregelen niet verwijderen of ontwijken.
Wij informeren je per e-mail over de ontwikkelingen rondom de Dienst en over aanvullende diensten van onze partners. Stel je dit niet op prijs, dan kun je je hiervoor afmelden in de beheeromgeving van de Dienst.

Indien je je niet houdt aan de afspraken of wij het vermoeden hebben dat dit zo is, dan hebben wij het recht onze verplichtingen ten opzichte van jou op te schorten. Dit betekent dat wij over mogen gaan tot tijdelijke of permanente sluiting van jouw webwinkel.
Indien je supportvragen aan ons voorlegt, kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om ons mee te laten kijken in jouw beheeromgeving om instellingen aan te passen. Met het aangaan van de dienstverlening en het voorleggen van dergelijke vragen, geef je toestemming voor het voorgaande.

Rechten en verplichtingen Klant

Je verkrijgt met de Overeenkomst een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) webwinkel of website, gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
Wij willen weten met wie wij zaken doen en hoe wij jou kunnen bereiken. Hiervoor vragen wij enkele (persoons)gegevens. Je bent verplicht om de door ons verlangde gegevens in de beheeromgeving bij ‘Bedrijfsgegevens’ naar waarheid in te vullen en actueel te houden.

Voor de uitvoering van de Overeenkomst verwerken wij persoonsgegevens van jou. Wij spannen ons in deze persoonsgegevens zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden. In onze Privacy Policy staat omschreven hoe wij omgaan met de gegevens die wij verzamelen. De meest recente versie van de Privacy Policy is te raadplegen op onze website. Daarnaast verwerken wij in opdracht van jou in bepaalde gevallen ook gegevens van jouw klanten. Dat is bijvoorbeeld het geval als klanten van jou in jouw Webwinkel hun persoonsgegevens moeten invoeren, zoals bijvoorbeeld het geval is in het orderproces. Voor de verwerking van deze gegevens zijn wij volgens de wet de ‘verwerker’ en ben jij de ‘verantwoordelijke’. Om deze rolverdeling en bijbehorende verplichtingen nader te regelen zijn hieromtrent bepalingen opgenomen in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden.

Het is mogelijk dat de politie, justitie of een andere autoriteit vraagt om jouw persoonsgegevens. Wij verstrekken deze gegevens alleen als we aan een vordering moeten voldoen en we dit conform de toepasselijke wet- en regelgeving mogen. Als wij een vordering krijgen zullen we jou daarover informeren, tenzij we gevorderd worden om dat niet te doen. Als wij verplicht zijn om jouw gegevens te verstrekken zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dat voor jou heeft.

versie 1 / 1 januari 2020

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het exploiteren van de webwinkel. We willen wel dat je je houdt aan de wet- en regelgeving en wij hebben het recht je webwinkel (tijdelijk) te sluiten als blijkt dat dat niet het geval is. Wij zullen dit onder andere kunnen doen als (wij vermoeden dat):

 • − Je gestolen producten aanbiedt;
 • − Je producten / diensten aanbiedt, die je op grond van de wet niet zou mogen aanbieden

(bijvoorbeeld wapens, drugs en andere verboden middelen of gok-gerelateerde

diensten);

 • − Je producten / diensten aanbiedt, waardoor redelijkerwijs te verwachten is dat je een

inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden (bijvoorbeeld tassen die

wel heel erg lijken op tassen van een bepaald couturemerk);

 • − Je op enige wijze anderen direct of indirect behulpzaam bent bij het schenden van de

intellectuele rechten van derden (bijvoorbeeld door het verkopen van mediaspelers

waarmee eenvoudig illegale content kan worden afgespeeld);

 • − Je producten / diensten aanbiedt, die MyOnlineStore mogelijkerwijs bedrijfsschade kan

toebrengen;

 • − Je de persoonlijke levenssfeer van derden schendt, bijvoorbeeld door het zonder

toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het

herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongevraagde (commerciële) communicatie;

 • − Je probeert via de webwinkel toegang te krijgen tot andere computers of computersystemen, of hier virussen of andere programma’s verspreidt of laat

verspreiden.

Als een derde ons wijst op onrechtmatig of inbreuk makend gedrag door jou, brengen wij jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Dan vragen wij je daarop zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 1 week) een inhoudelijke reactie te geven. Hierna beslissen wij hoe te handelen. Indien het naar ons oordeel een spoedeisend geval betreft kunnen en mogen wij direct ingrijpen.

Wij hebben het recht om de uitvoering van de Dienst (gedeeltelijk) op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) Dienst te blokkeren als (wij redelijkerwijs vermoeden dat) inbreuk wordt gemaakt op deze Algemene Voorwaarden, rechten van derden of wet- en regelgeving of als sprake is van excessieve belasting van systemen van ons of onze toeleveranciers. Wij zorgen ervoor dat je hier zo snel mogelijk van op de hoogte bent.

In bepaalde gevallen mogen wij jouw naam, jouw adres en andere identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten. Dit doen wij alleen als de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en een derde een redelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en als aan de wettelijke eisen en daaraan gerelateerde rechtspraak is voldaan.

Je beseft dat we het belangrijk vinden dat de gegevens van bezoekers en klanten van jouw webwinkel goed beschermd zijn. Hiervoor nemen we technische maatregelen. Daarnaast ben jij zelf verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk beschermen van de (persoons)gegevens die jij bewaart en gebruikt in jouw webwinkel. Dit doe je door je wachtwoord geheim te houden en regelmatig te wijzigen. Het is verplicht om te beschrijven hoe je met de (persoons)gegevens omgaat in een privacyverklaring die inhoudelijk voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tref jij niet de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

versie 1 / 1 januari 2020

Schade als gevolg van overtredingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen wij op jou verhalen. Worden wij in verband hiermee door een derde aangesproken, dan geldt artikel 11.3.

Prijzen

Wij zijn een Europees bedrijf en de prijzen van onze diensten staan dan ook vermeld in euro’s. Alle prijzen zijn exclusief belastingen (zoals btw) en andere overheidsheffingen.
Wij hebben het recht onze prijzen van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld als correctie van de inflatie zoals vastgesteld in de voor onze dienstverlening toepasselijke Dienstenprijsindex (DPI). Ook mogen wij de prijzen aanpassen aan gewijzigde tarieven van onze toeleveranciers, welke dan naar rato worden doorberekend. Dit is geen reden om het contract voortijdig te beëindigen.

Het is mogelijk dat de prijzen op onze website een typefout bevatten. Wij hebben dan het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

Betalingen

We sturen je jaarlijks een factuur. Deze factuur dien je binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij jij ons gemachtigd hebt om het factuurbedrag per automatische incasso te incasseren. Indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet slaagt brengen wij je daarvan op de hoogte, waarna je nog 14 dagen de tijd hebt om het openstaande bedrag aan ons te voldoen. Wij hoeven geen betalingsherinneringen te sturen om vervolgstappen te nemen, maar proberen dit natuurlijk wel te doen.

Als je niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan hebben wij het recht jou niet langer toegang te geven tot de Dienst, en daarmee ook jouw domeinnaam ontoegankelijk te (laten) maken of te blokkeren, in quarantaine te plaatsen, of op onze naam te (doen) plaatsen. Dit betekent dat jij en je klanten geen toegang meer hebben tot je website en/of webwinkel. Wij zijn niet verplicht de schade die jij lijdt of de kosten die jij hierdoor maakt te vergoeden. Jij bent nog wel altijd verplicht de factuur / facturen te betalen.

Als je niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan kunnen wij de vordering ter incasso uit handen geven. De kosten die wij hierdoor maken, belasten wij aan jou door. Bij de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten sluiten wij aan bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn trots op de Dienst die wij hebben ontwikkeld. Dat is ook de reden dat wij de software, teksten, het (beeld)materiaal en andere zaken die onze Dienst maken tot wat het is, beschermen. Zoals in artikel 5.1 opgenomen, verkrijg jij alleen het recht gebruik te mogen maken van de Dienst. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de Dienst komen aan ons of onze licentiegevers toe. Jij mag hierop geen inbreuk maken, door bijvoorbeeld onze Dienst of enig element hieruit te kopiëren en/of te wijzigen.

Wij nemen geen kennis van informatie die door jou op systemen van ons of onze toeleveranciers worden geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van de Dienst vereist is. Voor het gebruik van deze data (voor zover noodzakelijk) geef je ons en onze toeleveranciers, voor de duur van de Overeenkomst, een licentie voor zover deze nodig is voor de uitvoering van de Dienst.

versie 1 / 1 januari 2020

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op jouw data of andere door jou aangeleverde materialen blijven berusten bij jou.

Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor één (1) jaar. Als je de Overeenkomst na een jaar wilt beëindigen, kun je tot één (1) maand vóór het einde per e-mail of post opzeggen. Wordt de Overeenkomst niet opgezegd, dan wordt deze telkens verlengd met opnieuw één (1) jaar.

Naast de rechten die wij op grond van de wet hebben, hebben wij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, in de volgende gevallen:

 • − Jij je faillissement aanvraagt of je in staat van faillissement wordt verklaard;
 • − Jij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan jou (voorlopige) surseance van

betaling wordt verleend;

 • − Jij de beschikking over je vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
 • − Jij onder curatele of bewind bent gesteld;
 • − Jij één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, maar met name artikel 5.6, niet

nakomt.

Dat wij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang mogen opzeggen, betekent niet dat je niet verplicht bent de openstaande facturen te betalen.

Aansprakelijkheid

Wij zijn jegens jou slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten die je hebt moeten maken om onze prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt niet vergoed indien je de Overeenkomst hebt ontbonden;
de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk indirecte schade of gevolgschade of schade die jij lijdt, doordat jij niet (ongestoord) gebruik kunt maken van de Dienst. Hierbij maakt het niet uit of dit wordt veroorzaakt door een storing (bij derden) of doordat wij jou geen toegang geven tot de Dienst, bijvoorbeeld omdat wij het vermoeden hebben dat jij de Overeenkomst niet nakomt. Ook zijn wij niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht, zoals omschreven in artikel 4.2. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor de door jou misgelopen verkopen. Het is aan te raden om zelf een extra verzekering af te sluiten voor deze gevallen.

Wij werken samen met partners en externe partijen die een koppeling of integratie hebben met onze Dienst. Deze partijen zijn niet werkzaam voor of bij ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade jij lijdt door het gebruik van diensten van deze partners of externe partijen.
Wij doen er alles aan om jouw gegevens veilig te stellen, maar wij kunnen deze veiligheid niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verlies van gegevens die zijn verzameld of gecreëerd door het gebruik van onze Dienst.

versie 1 / 1 januari 2020

Onze totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat je in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan ons hebt betaald (exclusief btw), voor het deel van de Overeenkomst dat aanleiding gaf tot deze schade. Hierbij geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

De aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien jij ons onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren.

De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van dit artikel komt te vervallen voor zover de schade het gevolg is van opzettelijk handelen door, of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van MyOnlineStore.

Derden

Wij bieden aan jou de mogelijkheid om een webwinkel te starten, maar zijn verder op geen enkele manier betrokken bij het bedrijf dat je voert. Wij zijn dus ook geen partij bij de overeenkomsten die jij sluit met de klanten die wat kopen in jouw webwinkel. Jij bent zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor het aangeboden assortiment, de producten en/of diensten, de kwaliteit en dergelijke. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelgeving die een rol speelt bij de verkoop aan consumenten en elektronische handel in het algemeen. Dit betekent ook dat een derde (bijvoorbeeld jouw klant) ons niet kan aanspreken met betrekking tot de door de jou aangeboden producten en/of diensten, de kwaliteit en deugdelijkheid hiervan, de reclame-uitingen en de (wijze van) afhandeling van de bestellingen en/of betalingen.

Wij zijn nooit aansprakelijk en zijn nooit verplicht enige schade te vergoeden die een derde lijdt ten gevolge van (de koop van een product in) de webwinkel.
Indien wij door derden worden aangesproken voor een kwestie waarvoor jij verantwoordelijk en/of aansprakelijk bent, dan ben je verplicht ons te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Vrijwaren betekent onder andere dat je ons bijstaat (in een procedure) tegen deze derde en alle schade vergoedt die wij hierdoor lijden. Wij zullen je zo spoedig mogelijk informeren als zo’n situatie zich voordoet. Jij zult deze derde onmiddellijk schriftelijk laten weten dat niet wij maar jij verantwoordelijk en/of aansprakelijk bent. Werk je niet of onvoldoende mee, dan zullen wij onszelf verdedigen. De kosten die wij hierdoor maken (bijvoorbeeld advocaatkosten) belasten wij volledig aan jou door.

Domeinnamen

Indien je als onderdeel van de Dienst een domeinnaam verkrijgt, ga je ermee akkoord dat wij deze op jouw naam en risico laten registreren door een door ons gekozen registrerende partij. Hiervoor verleen jij ons een volmacht om namens jou eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren en/of een (losse) overeenkomst te sluiten voor het registeren van de domeinnaam.

versie 1 / 1 januari 2020

Voor de registratie worden de door jou verschafte gegevens gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste gegevens die voor deze registratie benodigd zijn. Directe en indirecte kosten die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste gegevens kunnen wij verhalen op en/of doorbereken aan jou.

De partij die wij namens jou opdracht geven om de registratie uit te voeren wordt ook wel ‘registrar’ genoemd. Deze registrar zal vervolgens het verzoek tot registratie aanbieden aan een partij die verantwoordelijk is voor het beheren van het register van domeinen, de zogeheten ‘registry’. Voor .nl-domeinen is bijvoorbeeld Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) het verantwoordelijke registry. Voor .be domeinnamen is dit DNS Belgium VZW, voor .com domeinnamen ICANN.org, voor .eu domeinnamen is dit EURID en voor .fr domeinnamen is dit AFNIC.

De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van, en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van zowel de betreffende registrar als registry. Deze voorwaarden mogen wij tegenover jou uitoefenen alsof wij deze partij(en) zelf zijn, maar hiertoe zijn wij niet gehouden.

Bij het einde van de Overeenkomst vervalt onze verplichting om de registratie van jouw domeinnaam te onderhouden. Als je je domeinnaam wilt kunnen blijven gebruiken, dan ben je hier zelf verantwoordelijk voor en dien je hiervoor zelf alle noodzakelijke stappen te nemen. Wij kunnen hierbij alleen behulpzaam zijn door je een verhuiscode te verstrekken. In dat geval geef je ons ook toestemming deze verhuiscode op te vragen bij de betreffende registrar. Een verhuiscode verstrekken wij pas als jij aan al je (betalings)verplichtingen op basis van de Overeenkomst hebt voldaan.

Indien wij door derden worden aangesproken in verband met het gebruik van jouw domeinnaam, dan ben je verplicht ons te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Hiervoor geldt dezelfde vrijwaringsplicht als bij artikel 11.3.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, ook voor lopende Overeenkomsten. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen op ikwileensite.be/voorwaarden. Daarnaast zullen wij de gewijzigde of aangevulde voorwaarden altijd tijdig bij jou onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld door je hiervan per e-mail over te informeren. Voor lopende Overeenkomsten streven wij ernaar dit ten minste 14 dagen voor inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden te zullen doen.

Als je de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan je binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna wij de aanpassing of aanvulling zullen heroverwegen. Als wij besluiten om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan je de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van jou kunnen altijd zonder jouw aanvaarding worden doorgevoerd, zonder dat je dan de mogelijkheid verkrijgt de Overeenkomst op te zeggen.

Diversen

Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Als een geschil ontstaat tussen ons welke voortvloeit of samenhangt met deze Overeenkomst, dan is de Belgische rechter in het arrondissement Mechelen bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

versie 1 / 1 januari 2020

Wij doen zaken met jou. Alleen met onze schriftelijke toestemming kun je de rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen aan een derde. Om onder meer de continuïteit van de Dienst aan jou te kunnen waarborgen, mogen wij zonder jouw toestemming onze rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een derde partij. Als wij iets hebben overgedragen, dan brengen wij jou hiervan binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte.

De door ons ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door ons, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door jou.
Het is mogelijk dat een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden in strijd met de wet blijkt te zijn en daardoor niet geldig (nietig) is. Dit betekent niet dat de volledige Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet meer geldig is/zijn. Als deze situatie zich voordoet, zullen wij samen met jou zoeken naar een bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de oude bepaling, maar niet in strijd is met de wet.

versie 1 / 1 januari 2020

BIJLAGE 1. BEPALINGEN OMTRENT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN OPDRACHT VAN WEBWINKELIER

Overwegingen

In aanvulling op bovenstaande artikelen wordt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruikmaken van de Dienst door Network-IT bvba het volgende overwogen:

 • − Network-IT bvba in onderhavige bepalingen wordt aangeduid als ‘Verwerker’;
 • − Webwinkelier en Verwerker gezamenlijk als ‘Partijen’ en afzonderlijk als ‘Partij’ worden aangeduid;
 • − Webwinkelier gebruikmaakt van de Dienst van Verwerker om een eigen webwinkel te beheren;
 • − Verwerker deze Dienst aanbiedt in de vorm van een website die Webwinkelier kan gebruiken om zijn producten te verkopen;
 • − Betrokkenen door gebruik te maken van de webwinkel van Webwinkelier, persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;
 • − Webwinkelier beschikt over persoonsgegevens van zijn klanten (hierna: betrokkenen);
 • − Webwinkelier door middel van het gebruik van de Diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door Verwerker; waarbij de Webwinkelier het doel en

de middelen aanwijst;

 • − Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet

bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;

 • − Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten

door middel van de bepalingen uit deze Bijlage schriftelijk wensen vast te leggen;

 • − Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als bewerker

in de zin van artikel 1 sub e van de Wbp;

 • − Webwinkelier aangemerkt wordt als verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van

de Wbp;

 • − waar in deze Bijlage gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens

in de zin van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;

 • − waar in deze Bijlage termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG) worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden

bedoeld;

 • − waar in deze Bijlage wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op

(de corresponderende bepalingen uit) de AVG.

Doeleinden van verwerking

Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden uit deze bijlage in opdracht van de Webwinkelier persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het bepaalde in deze Bijlage en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Webwinkelier zal Verwerker schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze bijlage zijn genoemd.

Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

versie 1 / 1 januari 2020

De in opdracht van Webwinkelier te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Webwinkelier en/of de betreffende betrokkenen.

Voor zover wettelijk verplicht zal Webwinkelier ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de in deze Bijlage geregelde verwerkingen. Webwinkelier vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.

Verdeling van verantwoordelijkheid
Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens aangaande het bepaalde in deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Webwinkelier en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Webwinkelier. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Webwinkelier, verwerkingen voor doeleinden die niet door Webwinkelier aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Webwinkelier.

Webwinkelier staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Verplichtingen Verwerker

Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.
Verwerker zal Webwinkelier, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de bepalingen uit deze Bijlage.

Verwerker zal Webwinkelier in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Webwinkelier in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
Verwerker zal Webwinkelier de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

De verplichtingen van Verwerker die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Doorgifte van persoonsgegevens

Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van de bepalingen uit deze Bijlage en de Wbp.

versie 1 / 1 januari 2020

Verwerker zal Webwinkelier, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het gaat.

Inschakelen van derden of subverwerkers

Webwinkelier verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. De door Webwinkelier verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers.

Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.ikwileensite.be/subverwerkers. Webwinkelier zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers Indien Webwinkelier redelijke grond heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient Verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.

Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan alle subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens Webwinkelier aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Beveiliging

Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Webwinkelier stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Meldplicht datalekken

In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Webwinkelier daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar aanleiding waarvan Webwinkelier beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Webwinkelier zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • − wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
 • − wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • − wat de (voorgestelde) oplossing is;

versie 1 / 1 januari 2020

 • − contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • − wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Webwinkelier, toezichthouder).

Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Webwinkelier. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal Webwinkelier de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Webwinkelier ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van hetgeen geregeld is in deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

  • − voor zover Webwinkelier uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan

derden te verschaffen; of

  • − indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor

de uitvoering van de Overeenkomst en/of deze Bijlage; en

  • − indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te

verstrekken.

Audit

Webwinkelier heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van de bepalingen uit deze Bijlage.
De kosten van de audit worden door Webwinkelier gedragen.

Slotbepaling

Zodra de Overeenkomst en daarmee de toepasselijkheid van deze Bijlage, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan Webwinkelier toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van Webwinkelier nog drie maanden in quarantaine worden gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat Webwinkelier hiertoe toegang heeft. Na afloop van de drie maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van Webwinkelier en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

versie 1 / 1 januari 2020

 

Partners - Ons werk - Onze werkwijze - Ontdek onze webshop en website formules - Wie zijn wij